עם הפנים לעתיד - הקמת מכוני בקרת תכן וביצוע
עם הפנים לעתיד - הקמת מכוני בקרת תכן וביצוע

משרד האוצר, פועל בימים אלה להקמת מכוני בקרה כחלק מיישומה של הרפורמה ברישוי ובנייה בישראל. מכוני הבקרה יבקרו את תכן הבנייה הן בשלב הבקשה להיתר והן בשלב  ביצוע העבודה נשוא היתר הבנייה, וזאת בהתאם למסקנות דו"ח ועדת החקירה הממלכתית "זיילר", אשר הוקמה בעקבות אסון ורסאי שאירע בשנת 2001, וקבעה כי בקרה על תכן וביצוע הבנייה אמורה לצמצם את הסיכוי לכשלים הנובעים ממצב הבנייה הקיים.
המכונים יוקמו על ידי המגזר הפרטי והציבורי ויוסמכו על ידי המדינה, והם יבצעו בקרה הנדסית בתחומי התכן השונים, וכמו כן, יפעלו המכונים כמורשים מטעם הגופים הממשלתיים אשר אישורם נדרש כיום במהלך הליכי הרישוי, והם יהיו רשאים לאשר את עמידות הבניה בהוראות התכן בתחומי אחריותם של אותם גופים, תחילה עבור בניה רוויה למגורים, ובהמשך בסוגי מבנים נוספים, לרבות עבודות תשתית.
בפרק ה 3 לחוק התכנון והבניה נקבעו, בין היתר, התנאים להקמת מכון בקרה ותפקידיו, התנאים למתן רישיון להפעלת מכון בקרה ולפעילותו, הוראות לעניין בקרים ובקרים מורשים במכון בקרה, דרכי העבודה של מכון בקרה, הוראות לעניין מניעת ניגוד עניינים בעבודת מכון בקרה, דיווח, פיקוח וביקורת על מכון הבקרה וכן הוראות לעניין עיצום כספי.

המטרה בהקמת מכוני הבקרה:

– לבקר את התאמתם של הבקשה להיתר והביצוע באתר הבניה, להוראות חוק התכנון והבניה לעניין תכן הבניה, בדגש על הבטחת שלום הציבור ובטיחותו במבנה וסביבתו, ולאשר בפני רשות הרישוי כי בקרת התכן ובקרת הביצוע נמצאו תקינות. זאת כתנאי למתן היתר, מתן אישור תחילת עבודות והוצאת תעודת גמר על ידי רשות הרישוי
– להוות מוקד מרכזי(One Stop Shop) למתן חוו"ד בעניין מסמכי ההיתר מטעם הגורמים המאשרים, כפי שנקבעו בחוק התו"ב: רשות הכבאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ופיקוד העורף. ובהתאם לתקנות שיותקנו לעניין היקף סמכותם של הבקרים המורשים במכון הבקרה
– לבצע פעולות נוספות לעניין תכן הבניה, ככל שקבע ואישר השר.

תחום עיסוקו של מכון הבקרה:

מכון הבקרה לא יעסוק בתב"עות (תכניות בניין עיר), תוכניות מיתאר ארציות, תכניות מיתאר מחוזיות, תוכניות בינוי וכיו"ב, אלא בהיתרי בנייה (בהליכי אישור היתר ולאורך ביצוע הבנייה). היתרי הבנייה בהם יעסוק מכון הבקרה יהיו מגוונים: החל מבנייה למגורים, דרך בנייה לייעודים אחרים (הארחה, משרדים, מסחר, תעשייה, מלאכה, תעסוקה, מבני ציבור ומבנים לחקלאות) וכלה בעבודות תשתית.

מכון הבקרה יעסוק בתכן הבקרה, קרי, בנושאים טכנולוגיים. מכון הבקרה יטפל בשלושה סוגים עיקריים של בקשות להיתרי בנייה:

– בקשה רגילה להיתר. זוהי בקשה במסלול הרגיל, שאינה מצומצמת, תואמת תב"ע. תיערך במכון בדיקה מרחבית אם מהנדס העיר ייווכח שהבדיקה תואמת לתב"ע מבחינת היעוד, השימוש, זכויות הבנייה, הוראות הבנייה, התכנית והנושאים המרחביים, הוא יעביר את הבקשה למכון הבקרה. מכון הבקרה יבדוק, למעשה, את שיקוליו של מהנדס העיר
– בקשות להקלות
– בקשות לשימושים חורגים במבנים קיימים

 

מכון הבקרה יטפל בבקשות להיתר שיגיעו אליו וילווה את הבנייה בשטח עד גמר הבנייה (בקרת ביצוע).

הסמכת מכוני בקרה מבוצעת עפ"י דרישות תקן 17020IEC/ISO לארגוני בחינה, ולפי המפורט בחוק תכנון ובנייה, בתקנות תכנון ובנייה, בנהלי משרד הפנים ובדרישות מקצועיות נוספות שאותן קובעת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

ביום 31 לאוקטובר 2016, שר האוצר, משה כחלון, מתוקף סמכותו, דחה בצו את מועד תחילת פעולתם של מכוני הבקרה, ליום 1 ביוני 2017.

דילוג לתוכן