מהי מערכת הבטחת ובקרת איכות בפרויקטי הנדסה אזרחית?
מהי מערכת הבטחת ובקרת איכות בפרויקטי הנדסה אזרחית?

הפעלת מערך ניהול האיכות בפרויקטים של הנדסה אזרחית בא מתוך הכרח להבטיח רמת איכות עבודה ומוצר גבוהים בפרויקטים הנדסיים (תשתיות, בניה וכו'). מערך ניהול האיכות מורכב מבקרת איכות אשר תופעל ע"י הקבלן, והבטחת איכות אשר תופעל ע"י מזמין העבודה. מערכת זו מהווה נדבך מרכזי וחשוב במערך הכולל המיועד להבטיח את איכות הביצוע של הפרויקט ומטרתו העיקרית הינה העלאת רמת איכות העבודות והתוצרים, וכפועל יוצא הפחתת רמת התקלות בפרויקטים

בקרת איכות:

מערך בקרת האיכות יהיה נוכח באופן תמידי ורציף באתר בכל מהלך ביצוע העבודות ,ילווה ויתעד את כל שלבי הביצוע בכל אחד משלבי העבודה עד לקבלת המוצר הסופי וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש לביצוע. המערכת תהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן ותפעל על פי עקרונות 9000ISO ותבצע את עבודתה בהתאם לכלל הדרישות הטכניות.
תפקידה העיקרי של מערכת בקרת האיכות הנו ביצוע בקרה על טיב החומרים והעבודות המתבצעות בפרויקט, והתאמתם לדרישות המפרטים (מפרט כללי, מפרט טכני מיוחד וכו'), התקנים והתכניות

מערכת בקרת האיכות תתייחס למכלול פעילויות העבודה כולל באתר ומחוצה לו לכל אחד משלבי הפרויקט. כחלק בלתי נפרד מתוכנית האיכות של הקבלן בפרויקט יכתבו נהלים לכל אחת מהעבודות המתוכננות להתבצע בפרויקט משלב החישוף ועד לסיום ביצוע עבודות העפר ושאר העבודות המתוכננות בפרויקט. בנוסף יערוך הקבלן תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה בהתאם לכלל הדרישות המפורטות במסמכי ההסכם . בנהלים אלו, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים לתהליך המבוקר של הפרויקט כגון מתכנן הכביש ,אדריכל נוף וכו', כל זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ/המתכנן הרלוונטי בהחלטות מקצועיות בפרויקט.

מערך בקרת האיכות אמור, בין השאר, להבטיח את ביצוע המהלכים העיקרים הבאים:

הכנת תכנית בקרת איכות (תכנית לביצוע בקרה ובדיקות)
בחינת/אישור ספקים וקבלני משנה
זיהוי וטיפול באי התאמות בתהליכי העבודה
זיהוי וטיפול באי התאמות באיכויות המוצר המוגמר
קביעת דרכים לשיפור תהליכי עבודה כדי להימנע מחזרה על אי התאמות
רישום ותיעוד (רישום ומילוי רשימות תיוג לביצוע העבודות בפרויקט 

מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות להנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן ובתיאום עימו. צוות בקרת האיכות יהיה של חברה חיצונית לקבלן ותיערך הפרדה מוחלטת בין מערך בקרת האיכות ומערך הביצוע של הקבלן.

מערך בקרת האיכות מצהיר באמצעות תכנית בקרת האיכות כיצד בכוונתו לבצע את עבודות הבקרה, וכולל את המרכיבים הבאים:

הרכב מערך בקרת האיכות – כולל מעבדה ומודדים
מבנה ארגוני וקשרי גומלין בתוך הפרויקט
תכנית פיקוח ובדיקות, כולל: פירוט של שלבי הבקרה, דיווח וטיפול באי התאמות, עריכת מבדקים וכו'
פירוט נקודות בדיקה/עצירה
פירוט קבלני משנה וספקים
פרוגרמת בדיקות
נהלי דיווח
נהלי בקרה לכל סוגי העבודות

הבטחת איכות:

מערכת הבטחת האיכות תהווה מערך פיקוח על מערכת בקרת האיכות. הבטחת איכות מופעלת וכפופה למזמין. עליה לוודא כי ביצוע פעילויות בקרת האיכות נעשה באופן אפקטיבי ובהתאם למוגדר בהסכם (חוזה התקשרות בין הקבלן למזמין), ובהתאם למוגדר במפרטים (מפרט כללי ומפרט טכני מיוחד).

מערכת הבטחת האיכות בפרויקט פועלת מטעם מזמין העבודה, ובכפוף למנהל הפרויקט מטעם המזמין. המערכת מהווה כלי עזר חשוב למנהל ולמפקח הפרויקט בתחום בקרת האיכות.

מבלי לגרוע מהסמכויות הנתונות בידי מנהל הפרויקט, יהיו בידי מערך הבטחת האיכות הסמכויות הבאות:

 אישור צוות בקרת האיכות
אישור תכנית בקרת איכות
אישור מעבדת בקרת איכות, כח אדם, ציוד, סוגי בדיקות וכו'
סמכות לדרוש הגדלה או הקטנה של צוות בקרת איכות
סמכות לבצע בדיקות מעבדה מטעם המזמין
סמכות להורות על עצירת העבודה כאשר מתגלות תקלות חמורות בתפקוד מערך הבקרה ואי התאמות שאינן מטופלות  כנדרש
סמכות לפסול שטחים שייראו חזותית כבלתי מתאימים או כלא אחידים
סמכות לדרוש בדיקות מעבר לנדרש או בדיקות מיוחדות
סמכות לבדוק את מסמכי הבקרה בכל עת ולבצע מבדקים

דילוג לתוכן